Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en aankopen die worden gedaan via de webwinkel beschikbaar op www.partool.be, uitgebaat door Etabl. Vandenbulcke nv, gevestigd te 8400 Oostende, Torhoutsesteenweg 607. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene of bijzondere voorwaarden van de klant.

2. Verzakingsrecht

De consument heeft het recht aan de firma mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed. Indien de klant beslist af te zien van de aankoop, dienen de goederen op eigen kosten en in de originele verpakking terug te worden gestuurd binnen de 10 dagen na de annulatie.

3. Bestellingen

Onder voorbehoud van uitoefening van het verzakingsrecht uiteengezet in artikel 2 van deze algemene voorwaarden, is elke door de klant geplaatste bestelling bindend voor hem en kan deze niet eenzijdig worden ingetrokken tenzij, na aangetekende ingebrekestelling van de klant, de leverancier binnen de maand hierop volgend, nalaat de bestelling te aanvaarden of er zijn akkoord mee te geven.

De klant wordt geacht de eigenschappen, karakteristieken en dergelijke van het goed te kennen en kiest het type materieel in functie van zijn behoeften en onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid. De klant erkent volledig geïnformeerd te zijn omtrent de karakteristieken van het bestelde en geen verdere informatie te behoeven.

Foto’s, tekeningen, illustraties, prijzen en technische kenmerken worden enkel ter inlichting overgemaakt en zijn benaderende aanwijzingen: zij kunnen eenzijdig door Partool gewijzigd worden.

Partool behoudt zich het recht voor om een bestelling eventueel gedeeltelijk te aanvaarden: indien Partool een bestelling slechts gedeeltelijk aanvaardt, dient hij de klant hiervan in kennis te stellen en wordt de klant geacht hiermee in te stemmen behoudens aangetekend schrijven, houdende herroeping van zijn gehele bestelling, binnen de 7 werkdagen na vermelde kennisgeving.

4. Leveringstermijn

De  opgegeven leveringstermijnen zijn louter indicatief en maken geen resultaatsverbintenis uit in hoofde van Partool.

Het niet naleven ervan kan geen aanleiding geven tot enig verhaal door de klant op Partool en heeft geen recht aan de klant om de overeenkomst te ontbinden.

De inontvangstneming door de klant van de goederen en / of prestaties houdt ipso facto instemming in met de effectieve leveringstermijn, ook al situeert deze zich later dan de voorziene indicatieve leveringstermijn.

Indien de indicatieve leveringstermijn wordt overschreden, kan de klant enkel Partool per aangetekend schrijven in gebreke stellen de levering uit te voeren.

Indien Partool, ten gevolge van enige oorzaak onafhankelijk van zijn wil of ingevolge overmacht, in de onmogelijkheid is om een aanvaarde bestelling of prestaties uit te voeren of dit te doen binnen de vooropgestelde leveringstermijnen, kan hij, bij eenvoudige kennisgeving, een leveringstermijn verlengen of het contract ontbinden zonder enige schadevergoeding ten voordele van de klant.

5. Levering

De levering en overdracht van risico’s der goederen wordt geacht plaats te hebben vanaf de kennisgeving aan de klant dat de goederen te zijner beschikking staan in de magazijnen van Partool.

Elk transport, ook dit door Partool of zijn vervoerder verzorgd, is voor rekening en risico van de klant. De verzendingskosten voor aankopen vanaf € 50 worden ten laste genomen door Partool. Echter, in het geval de verzendingskosten het bedrag van € 5,00 overschrijden, zal de klant hiervan verwittigd worden. De klant heeft vervolgens de keuze om het saldo dat het bedrag van € 5,00 overschrijdt zelf te voldoen, dan wel af te zien van de aankoop. In het geval de klant weigert om het saldo van de verzendingskosten dat het bedrag van € 5,00 overschrijdt , te voldoen, heeft Partool het recht eenzijdig en buitengerechtelijk de koop te ontbinden. De klant zal hiervan per e-mail worden verwittigd.

Indien het transport wordt uitgevoerd door Partool of zijn vervoerder, wordt de inontvangstname geacht te hebben plaatsgevonden van zodra de goederen zich bevinden binnen de gebouwen of op het terrein van de klant, ongeacht of ze zijn uitgeladen of niet.

6. Prijzen

Alle prijzen zijn exclusief BTW, enkel het subtotaal en de afrekening zijn inclusief BTW.

7. Gebreken

Indien de door Partool geleverde goederen bij de levering zichtbare gebreken vertonen of wezenlijk niet conform zijn aan de aanvaarde bestelling, dient de klant dit op dat ogenblik te laten akteren op de leveringsbon, de factuur of op het vervoerdocument.

Binnen de 3 dagen na levering dient de klant Partool per aangetekend schrijven op de hoogte te stellen van de zichtbare gebreken of niet conformiteit met afschrift van het bewuste document. Na afloop van die termijn worden de goederen beschouwd als definitief door de klant aanvaard.

8. Aansprakelijkheid

Partool gaat ten opzichte van de klant enkel een middelenverbintenis aan en geen resultaatsverbintenis.

Elke aansprakelijkheid van Partool is, zelfs bij zware fout doch behoudens opzet, uitgesloten voor eender welke schade veroorzaakt door de door hem geleverde goederen aan enig ander, al dan niet verbonden goed, alsook voor eender welke schade veroorzaakt aan en door enige handeling die hij of zijn aangestelde stelt welke verband houdt met en / of enig gevolg heeft op enig ander, al dan niet verbonden goed of andere.

De aansprakelijkheid van Partool voor eender welke genots-, winstderving en / of indirecte schade is, ook bij zware fout doch behoudens opzet, steeds uitgesloten.

In geval Partool per impossibile gehouden zou zijn tot betaling van enige schadevergoeding, om welke reden dan ook, zal deze zich in ieder geval beperken tot vergoeding van het bedrag van de bewezen directe schade, met uitsluiting van alle andere, welke in geen geval de door de klant betaalde prijs, vermeerderd met 5%, kan overschrijden.

9. Eigendomsvoorbehoud

De klant aanvaardt en erkent hierbij op onherroepelijke en bijzondere wijze dat de geleverde goederen altijd eigendom van Partool blijven in geval van huur, en in geval aankoop, tot de koopprijs in hoofdsom en accessoria volledig betaald is.

Tot zolang is de klant niet gerechtigd, op straffe van aansprakelijkheid, de goederen aan derden in pand of borg te geven, onder te verhuren, uit te lenen, de huurrechten over
te dragen enz.

In geval van bewarend of uitvoerend beslag op de goederen is de klant ertoe gehouden om binnen de 24 uur, op straffe van aansprakelijkheid, Partool te informeren, alsook onmiddellijk het eigendomsvoorbehoud aan de beslaglegger aan te zeggen.

10. Overdracht

Behoudens schriftelijk akkoord van Partool is de overeenkomst en / of de daarin vermelde rechten en plichten noch geheel noch gedeeltelijk overdraagbaar in hoofde van de klant.

Bij schriftelijk akkoord van Partool met een overdracht van een overeenkomst in hoofde van de klant, verbindt de nieuwe klant - overnemer zich van rechtswege tot
solidaire betaling met de klant – overdrager van alle op datum van de inwerkingtreding van de overdracht aan Partool verschuldigde sommen in hoofdsom en accessoria.

Partool is er steeds toe gerechtigd de overeenkomst en / of daarin vermelde rechten en / of plichten en / of voortvloeiende vorderingen, vergoedingen, met inbegrip van alle aanhorigheden, geheel of gedeeltelijk, alsmede de eigendom van de betreffende goederen, aan derden over te dragen of in pand te geven. De klant erkent en aanvaardt dat deze derden desgevallend de overgedragen rechten en / of plichten en / of vorderingen van Partool ten opzichte van de klant kunnen uitoefenen en verbindt er zich ertoe om op het eerste verzoek van Partool ieder document te ondertekenen dat vereist is voor de juridische en administratieve regularisatie van de overdracht, die hem desgevallend eenvoudigweg bij aangetekend schrijven kan betekend worden.

11. Betalingen

Alle facturen van Partool zijn, behoudens andersluidende uitdrukkelijk overeenkomst, contant betaalbaar op één van de bankrekeningen van Partool of op zijn zetel, zonder disconto, alle rechten en kosten ten laste van de klant.

Bij gebreke aan aangetekend schrijven, houdende protest der factuur, binnen de acht dagen na factuurdatum, wordt de factuur geacht definitief aanvaard te zijn.

Iedere door Partool ontvangen betaling zal eerst worden aangerekend op de vervallen intresten en schadevergoedingen en eventueel blootgestelde gerechtskosten, vervolgens op de hoofdsom van de oudste vervallen factuur.

Bij gebrek aan betaling op de vastgestelde vervaldag van een factuur, worden alle facturen, ook deze die nog niet vervallen zijn, onmiddellijk opeisbaar.

Bij gebrek aan betaling op de vastgestelde vervaldag heeft Partool het recht elke verdere levering en / of prestatie ten opzichte van de klant, zowel deze voortvloeiend uit het  contract  waarop  de  onbetaalde  factuur  slaat,  als  uit andere contracten, onmiddellijk op te schorten.

Bij niet betaling op de vervaldag van een factuur wordt de waarborgverplichting van Partool opgeheven zolang de volledige betaling, inclusief intresten en kosten, niet is voldaan. Deze opheffing verlengt de waarborgperiode niet. Bij niet betaling van een factuur op de vervaldag zal deze van  rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest opbrengen van 12 % per jaar (= 1 % per maand). Daarenboven zal het bedrag ervan van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met 12 %, met een minimum van € 50,00, ten titel van vaste overeengekomen schadevergoeding, onverminderd verwijlintresten.

12. Geschillen

De overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch Recht. In geval van enige betwisting tussen partijen op grond van deze overeenkomst of naar aanleiding ervan, zal het geschil worden gebracht voor de bevoegde rechtbanken van het arrondissement BRUGGE, zijnde, naargelang het geval, de Rechtbank van Koophandel te BRUGGE, afdeling OOSTENDE, de Rechtbank van Eerste  Aanleg te BRUGGE of de Vrederechter van het Tweede Kanton OOSTENDE.

Partool behoudt zich evenwel het recht voor de klant te dagvaarden voor de rechtbank van diens woonplaats.

13. Gebreken en klachten

Partool heeft de ambitie om klanten tevreden te stellen over de geleverde producten en aangeboden dienstverlening, maar we kunnen gebreken en klachten niet volledig uitsluiten. Met onze aanpak inzake garanties wensen we alsnog uw tevredenheid voor ons te winnen. Let wel op dat de voorwaarden voor garantie steeds voldaan worden. Afwijkende bijkomende commerciële garanties zijn steeds mogelijk en worden uitdrukkelijk gecommuniceerd.

De wettelijke garantieplicht, zoals bepaald in artikel 1641 tot 1649 Burgerlijk Wetboek is onverkort van toepassing op deze overeenkomst. Bijgevolg heeft iedere klant recht op herstel indien hij een gebrek vaststelt in de levering van de verkochte zaak, conform de voorwaarden van de wettelijke garantieplicht. Voor de klant geldt daarenboven de wettelijke garantietermijn van twee (2) jaar. De klant kan geen beroep doen op zijn garantierecht indien hij op het ogenblik van de koop op de hoogte was van de gebreken.

Zodra de klant of een door de klant aangewezen derde partij de producten ontvangt, is deze ontvanger verplicht de producten nauwkeurig te onderzoeken. Indien het product of de levering door een zichtbaar gebrek is aangetast, en dit uiterlijk waarneembaar is door de ontvanger kan hij hiervoor een klacht indienen. De klant moet deze klachten uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en gemotiveerd schriftelijk communiceren aan Partool, binnen de zeven (7) dagen na levering aan de klant of een door de klant aangewezen derde partij. Het is de plicht van de klant om deze communicatie voldoende te motiveren. Wij raden een motivering die gebruik maakt van alle redelijke technische middelen ter beschikking, zoals foto en video, steeds aan.

De gebrekkige producten moeten terug verzonden worden naar Partool, steeds in originele staat, inclusief hun verpakking, accessoires en documentatie en steeds vergezeld van de originele factuur of een geldend betaalbewijs. Iedere tekortkoming aan deze verplichting zal verhoudingsgewijs verminderd worden bij de terugbetaling. De terugzending gebeurt steeds op risico van de klant. De kosten van terugzending zijn voor rekening van de klant. Partool raadt aan deze producten aangetekend en met verzekering terug te sturen, om de risico’s van verlies en diefstal te vermijden. Deze terugzending moet ten laatste binnen 7 kalenderdagen na de communicatie gebeuren.

De garantie is niet van toepassing op: 

  • Schade veroorzaakt door normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de klant aan het product, inclusief onoordeelkundig en verkeerd gebruik en blootstelling aan vocht, brand, aardbeving en andere externe oorzaken. 
  • Schade veroorzaakt door een installatie en gebruik op een wijze die niet in overeenstemming is met de algemene en/of verstrekte instructies en informatie. Deze instructies en informatie wordt eveneens via elektronische communicatiekanalen verschaft.
  • Schade veroorzaakt na de verwijdering van verzegeling op bepaalde onderdelen en na verwijdering of onleesbaar maken van het serienummer en andere nummering van productreeksen. De klant of een onbevoegde derde partij mag deze verzegeling nooit verwijderen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Partool.
  • Verbruiksartikelen zoals bijgeleverde lampen, batterijen etc.

Bij gebreke aan een gemotiveerde klacht is de klant niet gerechtigd de producten terug te sturen. Indien voldaan wordt aan bovenstaande voorwaarden heeft de klant in de eerste plaats recht op een kosteloze reparatie of vervanging, naargelang de situatie dit toelaat. Partool is slechts gehouden tot een terugbetaling indien de reparatie of vervanging voor de klant niet meer hetzelfde voordeel oplevert. De klant zal dit op een duidelijke en gegronde wijze moeten communiceren. De eventuele vergoeding die hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het bedrag zoals gefactureerd aan de klant.

Indien de producten ten onrechte werden teruggestuurd omdat aan bovenstaande voorwaarden niet voldaan werd, zal Partool deze opnieuw aan de klant verzenden. De kosten van deze terugzending zijn ten laste van de klant. Partool is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de klant bij derden te stockeren zolang deze kosten van terugzending niet voldaan zijn.